Sut ydw i'n apelio?


Anogir yn gryf eich bod yn cysylltu â Chanolfan Gyngor Undeb y Myfyrwyr am gyngor cyfrinachol am ddim cyn cyflwyno'ch apêl. I apelio yn erbyn penderfyniad y Bwrdd Arholi, dylech gwblhau a chyflwyno Ffurflen Gais Apêl i'r Gwasanaethau Academaidd ar ôl i chi dderbyn penderfyniad y Bwrdd Arholi [Cewch gyflwyno drwy e-bost i myunihub@swansea.ac.uk neu ei hanfon drwy'r post i'r Isadran Apeliadau, Gwasanaethau Academaidd, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP.]

Mae Ffurflen Gais Apêl (AR1RD-1-BI) ar gael o'r Gwasanaethau Academaidd, neu gellir ei lawrlwytho o adran ‘Ffurflenni a Dogfennau’ gwefan Blackboard y Gwasanaethau Academaidd.

Nid oes rhaid talu ffi er mwyn cyflwyno apêl. Fodd bynnag, rhaid i chi ddangos eich bod yn bodloni un neu ragor o'r meini prawf ar gyfer cyflwyno apêl y maent wedi'u rhestru yn Adran 2.1 y Weithdrefn Apeliadau [sydd ar gael yn:

[Mae’r fersiwn Cymraeg yn cael ei ddatblygu ar y foment.

www.swansea.ac.uk/cy/etifeddiaeth/canllawacademaidd/asesuachynnydd/apeliadauacademaidd/2cymhwysedd/]

Tybir bod barn yr arholwr wrth roi marciau yn farn academaidd, felly ni all fod yn sail ar gyfer apêl academaidd ynddo'i hun.

Mae'n bwysig eich bod yn darparu'r canlynol yn eich Ffurflen Apêl neu fel atodiad iddi:

  1. Manylion llawn sail eich apêl; a
  2. Dyddiadau a manylion yr holl asesiadau a effeithiwyd a sut yr effeithiwyd arnynt; a
  3. Tystiolaeth gefnogol berthnasol. Eich cyfrifoldeb chi yw cyflwyno’r holl wybodaeth a thystiolaeth i ategu’ch apêl, gan gynnwys unrhyw dystiolaeth gan aelod o staff y Brifysgol. Mae'n debygol y caiff unrhyw apêl nas cefnogir â thystiolaeth ddogfennol ei gwrthod.
  4. Os yw eich apêl yn seiliedig ar amgylchiadau esgusodol – gwelwch “Canllaw ar gyfer cyflwyno Apeliadau ar sail Amgylchiadau Esgusodol” sydd ar ddiwedd y daflen hon. 
Diweddariad diwethaf:
29-06-2018 11:31
Awdur: :
Emma Ferguson
Adolygu:
1.4
Cyfradd gyfartalog:0 (0 Votes)
 

Ni allwch gyflwyno sylw ar y cofnod hwn

Chuck Norris has counted to infinity. Twice.